Устав на Сдружение ЗаЕдно

 

У С Т А В

 

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

"ЗаЕдно"

 

 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.5. Предметът на дейност на сдружението е свързан с:

 • развитие, популяризиране и утвърждаване всички видове изкуства и култура;
 • организиране и провеждане на школи, кръжоци, курсове, срещи, семинари, клубове по интереси, празненства, литературно-музикални вечери, продукции, концерти, културно-масови мероприятия, конференции и други мероприятия с различна насоченост;
 • изграждане и управление на оздравителни центрове, учебни центрове, детски лагери, еко-училища и др.;
 • организиране и провеждане на спортни дейности, йога и всички разновидности на йога, тай-чи, ци-гун и други сродни, за всички възрастови групи;
 • издателска, рекламна и авторска дейност;
 • консултантски услуги;
 • защита на околната среда и човешките права;
 • развитие и утвърждаване на духовни ценности;
 • дейности и подпомагане на инициативи в областта на опазване на околната среда, социалното дело, социална и етническа интеграция, туризъм;
 • дейности, свързани с иновации в методиките и методологиите на дейностите на сдружението;
 • психология и модерен начин на мислене. Психотерапии по метода "Системни фамилни констелации" и др. Коучинг;
 • астрология и нумерология. Изготвяне на астроанализи и прогнози, нумерологични здравни анализи, партньорски хороскопи. Източна и западна астрология;
 • производство по иновационни методи и нови технологии на дрехи, храни, тинктури, отвари, мехлеми и др.;
 • привличане на външни услуги, съпътстващи осъществяване на основната дейност в обществена полза;
 • стопанска дейност за постигане на целите на сдружението;
 • разработване на проекти за участие по програми с възможност за осигуряване на средства. Осигуряване на допълнителни финансови и материална-технически средства за постигане на целите;
 • Алтернативно хранене и оздравителен начин на хранене.;

 Диагностика, лечение и здравна култура чрез прилагане холистичен подход. Превенция; Всякакъв вид терапии и масажи; Хомеопатия и алтернативна медицина. Рекреация. Нейтропия;

 • изобретеня и патентоване на технически изобретения;
 • екостроителства, интериорен, екстериорен дизайн. Фън-шуи;
 • всяка друга дейност, незабранена от закона.

 

 

VІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА

ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.6. Основните цели на сдружението са:

 • реализиране на ефективни форми за участие на отделния индивид или обществени групи в изграждането на хармонично гражданско общество;
 • обединяване, подпомагане и защита интересите на членовете на сдружението, като запазва правата и уважава различията на лицата, които практикуват професия или са в процес на обучение по подобряване качеството на живот, както и в името на професионалното и личностното развитие на своите членове и клиенти;
 • допринасяне популяризирането, разпространението и развитието на дейността, както и повишаване нивото на образованост на населението;
 •  работа за въвеждане и утвърждаване на методи в дейността на професионалистите, както и в подпомагащите професии и мероприятия;
 • запазване традиционните ценности - морал, семейна етика, традиции, обичаи, занаяти;
 • съдействие и подкрепа в създаването на благоприятни условия за разработването на програми, стандарти и проекти за теоретична, образователна и научно-приложна работа;
 • насърчаване доброжелателното сътрудничество между отделните специалисти и техните колеги извън кръга на сдружението, чрез откритост, широка и навременна информираност и диалог;
 •  реализиране алтернативни и нетрадиционни методически занимания, включително и дейности по отглеждане и производство на нетрадиционни посевни култури;
 • сътрудничество с други правителствени и неправителствени организации от сферата на социалното подпомагане, психологическото консултиране и психотерапиятаи др.;
 • сътрудничество със сродни научни и професионални структури от страната и чужбина за осъществяване на практически и научен обмен;
 • допринасяне за личностното, професионално и организационно развитие, а с това и за подобряване качеството на живот на българските граждани;
 • стимулиране развитието на физическата култура, масов спорт, спортни мероприятия, туризъм, както и  дейности по опазване и възтановяване на околната среда;
 • стимулиране развитието на просветната  и културна дейности;
 • повишаване здравната култура и подобряване здравното състояние на населението, както и повишаване нивото му на образованост;
 • осъществяване сътрудничество и изграждане тясна взаимовръзка между неправителствените организации, местните власти, бизнес-структурите и гражданите;
 • предоставяне социални услуги и развитие на междусекторното сътрудничество за предоставяне на социални услуги.